Logo VITO   Logo EnergyVille   Logo Fluvius
 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van deze website.

De toestemming om gebruik te maken van deze website is onderworpen aan de naleving van de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Niettegenstaande dat de website is gecreëerd en door VITO wordt beheerd met de grootste zorg, waarbij gebruik worden gemaakt van betrouwbare bronnen, wordt de website en de informatie vermeld op de website of die er op kan worden geraadpleegd, ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". VITO wijst nadrukkelijk elke garantie betreffende de website en/of de informatie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de afwezigheid van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van de hand. Verder geeft VITO geen garantie (i) met betrekking tot het al dan niet voldoen van de website en/of informatie aan uw verwachtingen en (ii) het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, en VITO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid inzake de informatie of de applicaties die ter beschikking worden gesteld via de website en/of het gebruik dat wordt gemaakt van de informatie of applicaties.

Het gebruik van de Website, de informatie, de interactieve applicaties of resultaten bekomen door het gebruik, geschiedt volledig op eigen risico.Berekende benchmarks kunnen nooit worden beschouwd als een werkelijke energieprestatieberekening van uw woonst. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS VITO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEINDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN OF DE GEGENEREERDE RESULTATEN, ZELFS INDIEN VITO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Door gebruik te maken van de website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven en aanvaardt U dat:

  • u de werking van de website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken;
  • u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben;
  • u verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw paswoord en login en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en paswoord.

U heeft het recht om de Informatie op de Website te bekijken, kopiëren en te downloaden op voorwaarde dat:

  • u geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de Informatie die u heeft gekopieerd;
  • u de Informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;
  • u de Informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere media;
  • u de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn opgesomd vereisen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VITO.

De informatie en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Informatie zijn de exclusieve eigendom van VITO of haar licentiegevers, en zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving.

De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de gebruiksvoorwaarden geschiedt conform de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de toepassing van de internationale verwijzingsregels.

VITO behoudt zich het recht voor te allen tijde de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht door VITO van elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden op de homepage van de website. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf het ogenblik van de aankondiging van de wijziging op de website. Bijgevolg dient u op regelmatige wijze onderhavige gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Door uw gebruik van de website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd op het ogenblik dat u gebruik maakt van de Website. Hierbij doet u afstand van de vordering dat deze gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm zijn opgesteld en niet ondertekend is door beide partijen.

Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken.

Cookies
Wij verzamelen of gebruiken informatie om beter inzicht te krijgen in hoe u de website gebruikt, voor verbeteren van de visualisatie van de website en om dubbel gebruik te vermijden. Hiermee trachten we onze diensten beter af te stemmen op uw noden en uw toekomstige gebruikservaring te optimaliseren. Deze website maakt hiervoor gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers deze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VITO of die van een derde partij.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser

Auteursrecht 2017 VITO NV - Alle rechten voorbehouden.